adeBTW

uw hulp bij het opmaken van de elektronische BTW aangifte

1 januari 2010

Belangrijke wijziging voor de aangiftes vanaf 1 januari 2010.

Lees hier meer in het artikel van 27 maart 2009:

http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/downloads/current/wijziging-declaratieve-btw-verplichtingen-09-03-26.pdf

De nieuwe aangifte vakken zullen zo snel mogelijk in adeBTW voorzien worden.

00 behalve de huidige beoogde handelingen zal dit rooster ook de door artikel 44 van het Wetboek vrijgestelde handelingen verricht door gemengde of gedeeltelijke belastingplichtigen moeten bevatten. Deze maatregel wordt genomen in het kader van de strijd tegen de fraude, van de risicoanalyse en van datamining. De beoogde handelingen zullen in principe worden vermeld in rooster 00 van de maand- of kwartaalaangifte met betrekking tot de periode waarin ze worden verricht. De administratie zal evenwel geen kritiek uiten indien de belastingplichtige ten minste éénmaal per kalenderjaar deze handelingen opneemt in rooster 00. Het spreekt vanzelf dat in dit geval de handelingen met betrekking tot het volledige jaar zullen moeten worden opgenomen in rooster 00 van de aangifte van de maand december of van het vierde kwartaal.
44 nieuw rooster voor de maatstaf van heffing van de verrichte diensten aan een belastingplichtige gevestigd in een andere lidstaat waar deze belastingplichtige schuldenaar is van de belasting en voor zover deze dienstverrichtingen niet vrijgesteld zijn van de belasting in deze lidstaat = handelingen op te nemen in de intracommunautaire opgave van de aangever (momenteel opgenomen in rooster 47)
48 behalve de huidige beoogde verbeteringen zal dit rooster ook de eventuele negatieve verbeteringen van de in rooster 44 vermelde handelingen moeten bevatten (momenteel opgenomen in rooster 49).
88 nieuw rooster voor de maatstaf van heffing van de diensten ontvangen van een in een andere lidstaat gevestigde belastingplichtige, die plaatsvinden in België overeenkomstig de algemene regel van de plaats van vestiging van de afnemer, en waarvoor de aangever schuldenaar is van de belasting in België ingevolge de algemene verlegging van de heffing = handelingen op te nemen in de intracommunautaire opgave van de buitenlandse dienstverrichter (momenteel opgenomen in rooster 87).
55 behalve de huidige beoogde belasting zal dit rooster ook de verschuldigde btw over de handelingen opgenomen in rooster 88 moeten bevatten (momenteel opgenomen in rooster 56).
84 behalve de huidige beoogde verbeteringen zal dit rooster ook de eventuele negatieve verbeteringen van de in rooster 88 vermelde handelingen moeten bevatten (momenteel opgenomen in rooster 85).

Buiten deze wijzigingen van de vakken, wordt ook iets gewijzigd aan het gebruik van het ondernemingsnummer / BTW-nummer, en aan het neerleggen van de Intracommunautaire aangifte (nieuwe code L, en S en wijziging aan de code T)

Bij maandelijkse aangiftes, zal nu tegelijkertijd een intracommunautaire aangifte moeten gebeuren.

Op de lijst van de afnemers, moeten ook geen vrijgestelde handelingen meer vermeld worden.   Een "nihil" aangifte is ook niet meer nodig indien er geen handelingen voor het beoogde jaar verricht werden.   Er wordt wel een nieuw vakje voorzien bij de kwartaalaangifte.

 

 

 

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.